Kvalita výroby
… vlastní projektová a dílenská příprava
… spolupráce s profesionálními subdodavateli prvků
… profesionální montáž vlastní kapacitou
komplexní výroba a dodávka atypických interiérů a truhlářských prvků

INTEGROVANÁ POLITIKA
KVALITY A ENVIRONMENTU

Systém managementu kvality a systém environmentálního managementu tvoří integrovaný systém řízení společnosti. Zavedením integrovaného systému sledujeme systematické a trvalé zlepšování systému řízení kvality práce, ochrany životního prostředí při každodenní činnosti společnosti.
Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.
K naplnění těchto cílů vyhlašuje vedení společnosti následující integrovanou politiku:

- Naší snahou je zajišťovat činnosti vždy v souladu s požadavky norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004
- Cílem všech našich činností je vždy plné uspokojení zákazníka
- Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance a subdodavatele je zárukou úspěchu společnosti.
- Na základě pravidelného hodnocení stavu zavedených systémů stanovovat vhodná opatření k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení . Usilovat o prevenci znečišťování životního prostředí a snižování zátěže na životní prostředí.

- Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností plnit platné legislativní předpisy z hlediska kvality produktů a životního prostředí . Dodržovat veškeré další požadavky, kterým naše společnost podléhá.
- Podporovat vzájemnou komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli s cílem zlepšování kvality poskytovaných produktů. Komunikovat a spolupracovat s veřejnoprávními a správními orgány a dalšími zainteresovanými stranami v záležitostech týkajících se problematiky životního prostředí .
- Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti kvality a ochrany životního prostředí a tyto povinnosti přenášet na všechny subdodavatele.
- Na základě pravidelného hodnocení stavu zavedených systémů stanovovat vhodná opatření k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení . Usilovat o prevenci znečišťování životního prostředí a snižování zátěže na životní prostředí.
- Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a uplatňovat postupy šetrné z hlediska životního prostředí a z hlediska energetické náročnosti
- Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců

- Zavést a důsledně uplatňovat účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamovat zaměstnance své i zaměstnance subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižovat, případně zcela eliminovat.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém řízení a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Integrované politiky.